Privacy Policy

Kinderopvang de Basis gaat zorgvuldig om met privé gegevens van haar klanten, medewerkers, en sollicitanten. Hierbij wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gelden de volgende bepalingen:

  • Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
  • Kinderopvang de Basis heeft maatregelen genomen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zaken
    dienend en niet bovenmatig zijn.
  • Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Bij Kinderopvang de Basis is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen wie en voor zover dat met het ook op het uitoefenen van hun functie nodig is. Deze hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend.

Als Kinderopvang de Basis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy (zie onderstaand document), of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens op de contactpagina.

Downloaden Privacy Policy